#SocIn Projekt 

A SocIn projekt célja, hogy új podcast szolgáltatással (hang és videó) a társadalmi innovációkról és társadalmi vállalkozásokról támogassa új ötletek és kezdeményezések létrejöttét társadalmi problémák oldására, és azokat beépítse az Fórum Kisebbségkutató Intézet (FKI) és a Közép-Duna Menti Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (KDMFÜ) fejlesztési programjaiba. A projekt megvalósulása további szlovák-magyar, társadalmi innovációra fókuszáló együttműködések, projektek generálását teszi lehetővé. Ennek érdekében a projekt fő eleme egy podcast-stúdió létrehozása Somorján, az FKI székházában és egy részletes podcast-terv készítése 1 évre, melynek tervezésében és kivitelezésében felhasználjuk a KDMFÜ beágyazottságát a társadalmi innovációs ökoszisztémába, magyarországi és nemzetközi szinten egyaránt. Megvalósult továbbá egy online SocIn konferencia, 5 órában a társadalmi innovációk és társadalmi vállalkozások témák legfontosabb szereplőinek összekötésével. A projektpartnerség mindkét tagjának prioritásai közé tartozik a társadalmi inovációk és társadalmi vállalkozások támogatása, és ennek érdekében mindkét partner szükségét érzi új technológiák bevonásának ebbe a tevékenységbe. Az FKI kiemelt fontosságú szervezete a szlovákiai magyar közösségnek. 1996-os megalakulása óta szerves részévé és gyakran segítőjévé vált a szlovákiai magyar civil szervezetek fejlesztésének. A KDMFÜ 1 éve működik, ezalatt elkészítette a Közép-Duna Menti Kiemelt Térség Fejlesztési Koncepcióját (2021-2035), Stratégiai és Operatív Programját (2021-2027). Az OP-ban több olyan program is szerepel, ami a társadalmi innováció térségi előmozdítását, illetve társadalmi vállalkozások fejlesztését támogatja. A szervezet fiatalsága mellett fontos erőforrás a bevonni kívánt munkatársak széleskörű, releváns tapasztalata.

Cieľom projektu SocIn je podporiť rozvoj nových nápadov a iniciatív na riešenie sociálnych problémov pomocou novej podcastovej služby (audio a video) o sociálnych inováciách a sociálnom podnikaní a začleniť ich do Fórum inštitútu pre výskum menšín (FKI) a Közép-Duna Menti Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (Central Danube Development Agency Nonprofit Ltd., KDMFÜ). Realizácia projektu umožní generovanie ďalšej slovensko-maďarskej spolupráce a projektov zameraných na sociálne inovácie. Za týmto účelom je hlavným prvkom projektu zriadenie podcastového štúdia v Šamoríne, v sídle FKI, a príprava podrobného plánu podcastov na 1 rok, pri návrhu a realizácii ktorého využívame zakotvenie KDMFÜ v maďarskom a medzinárodnom ekosystéme sociálnych inovácií. Uskutočnila sa aj online konferencia SocIn, na ktorej sa počas 5 hodín stretnú kľúčoví aktéri sociálnych inovácií a sociálneho podnikania.Jednou z priorít oboch členov projektového partnerstva je podpora sociálnych inovácií a sociálneho podnikania a za týmto účelom obaja partneri cítia potrebu zapojiť nové technológie do tejto aktivity. FKI je kľúčovou organizáciou maďarskej komunity na Slovensku. Od svojho založenia v roku 1996 sa stala neoddeliteľnou súčasťou a často aj facilitátorom rozvoja maďarských MVO na Slovensku. KDMFÜ funguje jeden rok, pričom počas tohto obdobia pripravilo Koncepciu rozvoja (2021-2035) a Strategický a operačný program (2021-2027) stredodunajskej prioritnej oblasti. OP zahŕňa viacero programov, ktoré podporujú regionálnu podporu sociálnych inovácií a rozvoj sociálnych podnikov. Organizácia je mladá, ale  ľudia v organizácii, ktorí sa zapoja do projektu, disponujú rozsiahlymi a relevantnými skúsenosťami.

Objective of the SocIn project is to support the development of new ideas and initiatives to solve social problems through a new podcast service (audio and video) about social innovation and social entrepreneurship and to integrate them into the Forum Minority Research Institute (FKI) and the Central Danube Development Agency Nonprofit Ltd., (CDDAN). The implementation of the project will enable the generation of further Slovak-Hungarian cooperation and projects focused on social innovations. For this purpose, the main element of the project is the establishment of a podcast studio in Šamorín, at the headquarters of the FKI, and the preparation of a detailed plan of podcasts for 1 year, in the design and implementation of which we use the anchoring of CDDAN in the Hungarian and international ecosystem of social innovations. An online conference on SocIn, where key actors of social innovation and social entrepreneurship met for 5 hours also got organised. One of the priorities of both members of the project partnership is the support of social innovation and social entrepreneurship, and for this purpose both partners feel the need to involve new technologies in this activity. FKI is a key organization of the Hungarian community in Slovakia. Since its establishment in 1996, it has become an integral part and often a facilitator of the development of Hungarian NGOs in Slovakia. CDDAN has been operating for one year at the project start, during which time it prepared the Development Concept (2021-2035) and the Strategic and Operational Program (2021-2027) of the Central Danube Priority Area. The OP includes several programs that support regional support for social innovations and the development of social enterprises. The organization is young, but the people in the organization who will be involved in the project have extensive and relevant experience.